[6. 1. 2021]

 

H + meta repertoire

Ω II.
Δ a.
Ο .c

П _1
Ξ B.
Σ II.
Γ _ mono.variable | tri.metric | tri.descriptor Ζ = [medium]

Θ | [transactional]

Y ~ [macro]
X * [speculative]

Λ # [liminal a]

Ф ; [undercommitment]

Ψ ‘ [preparation b]
A , [fluid]
P 、[liminal a]

I \ [retroactive]
E < [perception a]

M > [liminal b]
T : [mono.variable]

B / [approximative]

N [ ] .[ ]
K ^ [macro]

[14. 1. 2021]

 

H + meta syntax

Ω II.

Δ d.

Ο .b

Σ II.

Ζ = [micro]

Θ | [macro]

Y ~ [subjective]

X * [personal]

Λ # [slow]

Ф ; [overcommitment]

A , [fluid]

P 、[derivative]

I \ [retroactive]

M > [liminal a]

T : [mono variable]

B / [approximative]

N [     ] . [ ]

K ^ [absolute]

 

[open your eyes and

follow the sound]

[18. 1. 2021]

 

H + meta modules

Ω II.

Δ h.

П _ 5

Ξ E.

Σ III.

Ζ = [macro]

Θ | [transactional]

Y ~ [macro]

X * [personal]

Λ # [liminal a]

Ф ; [liminal b]

Ψ ‘ [preparation b]

A , [fluid]

P 、[liminal a]

I \ [retroactive]

E < [preception d]

M > [liminal d]

T : [poly variable]

B / [approximative]

K ^ [absolute]

[25. 1. 2021]

 

H + meta modules

Ω II.

Ο .f

П _ 2

Ξ B.

Σ I.

Γ __ mono.variable | bi.metric | bi.descriptor

Ζ = [medium]

Θ | [transactional]

Y ~ [subjective]

X * [personal]

Ф ; [liminal a]

A , [fluid]

P 、[derivative]

I \ [real time]

E < [perception a]

M > [liminal b]

T : [poly variable]

N [     ] . [ ]

K ^ [linear]

[1. 2. 2021]

 

H + transaction log

Ω II.

Δ 

Ο .c

П _1

Ξ A.

Σ II.

Γ _ mono.variable | mono.metric | mono.descriptor

Ζ = [medium]

Θ | [micro]

X * [philosophical]

Λ # [slow]

Ψ ‘ [preparation c]

A , [static]

P 、[generative]

I \ [transactional]

E < [perception a]

M > [liminal a]

K ^ [micro]

 

Sound is a river

what am I?

 

V hiši Kamale

you love no human being,

do you?

[8. 2. 2021]

 

 

Ω II.

Δ b.

Ο . d, . c, .b

П _ 1

Ξ B.

Σ I.

Θ | [micro]

Y ~ [micro]

X * [speculative]

Λ # [liminal a]

A , [micro]

P 、[generative]

I \ [real time]

E < [preception c]

N [  ff  ] . [ ]

 

 

[close your eyes and follow the sound]

[15. 2. 2021]

 

Ω II.

Ο . f

Σ I.

N [     ] . [ ]

 

[¾h of violin paradigm in space]

[22. 2. 2021]

 

H + meta repertoire

Ω II.

Δ e.

Ο . a ; . b

П _ 6

Σ I.

Ζ = [micro]

Θ | [transactional]

Y ~ [macro]

X * [speculative]

Λ # [liminal a]

Ψ ‘ [preparation c]

A , [fluid]

P 、[liminal a]

I \ [transactional]

T : [approximative]

B / [poly.variable]

N [  pp  ] . [ ]

K ^ [linear]

[1. 3. 2021]

 

 

Ω II.

Δ e.

Ο . e

П _ 7 [meditation]

Ξ A.

Σ III.

Θ | [transactional]

Y ~ [micro]

X * [speculative]

Λ # [slow]

Ф ; [undercommitment]

I \ [real time]

E < [perception a]

M > [liminal a]

T : [poly.variable]

B / [poly.variable]

N [     ] . [ ]

K ^ [micro]

[7. 3. 2021]

 

 

H + meta modules

Ω II.

Ο . e

П _ 6

Ξ A.

Σ [liminal b]

Γ __ mono.variable | bi.metric | bi.descriptor

Θ | [macro]

Y ~ [macro]

Λ # [liminal a]

Ψ ‘ [preparation d]

A , [macro]

P 、[liminal b]

I \ [meta]

E < [perception a]

M > [liminal c]

N [     ] . [ ]

K ^ [macro]

[15. 3. 2021]

 

 

H + meta syntax

Ω II.

Δ a.

Ο . e

П _ 1

Ξ A.

Θ | [transactional]

Y ~ [micro]

X * [theoretical]

Λ # [slow]

A , [fluid]

P 、[liminal a]

I \ [retroactive]

T : [mono.variable]

B / [absolute]

N [     ] . [ ]

K ^ [linear]

[21. 3. 2021]

 

 

Ω II.

Δ h.

Ο . f

Ξ A.

Σ I.

Γ __ mono.variable | mono.metric. | mono.descriptor

Θ | [macro]

Y ~ [objective]

Λ # [liminal a]

Ψ ‘ [preparation a]

A , [fluid]

P 、[liminal a]

I \ [meta]

N [     ] . [ ]

 

 

Is there a remedy for a cold soul?

[28. 3. 2021]

 

 

H + transaction log

Ω II.

Δ a.

Ο . f

П _ 3

Ξ B.

Σ III.

Ζ = [medium]

Θ | [macro]

Y ~ [subjective]

X * [speculative]

Λ # [slow]

Ф ; [liminal a]

Ψ ‘ [preparation a]

A , [fluid]

P 、[generative]

I \ [retroactive]

E < [perception a]

M > [liminal a]

T : [mono.variable]

B / [poly.variable]

N [     ] . [ ]

K ^ [linear]

 

 

I really hoped you would hear the woodpecker…

 

 

Zakaj podrejo drevo?

Govori z zamolklim in globokim glasom, 

včasih stvari pove v brado ali pa kar tja v en dan.

Tu je po tleh večinoma pesek.

[5. 4. 2021]

 

H + meta modules

Ω II.

Ο . f

П _ 5 [simulation]

Ξ D.

Σ I. 

Ζ = [absolute]

Θ | [absolute]

Y ~ [macro]

X * [speculative]

Ф ; [liminal b]

Ψ ‘ [preparation a]

A , [fluid]

P 、[derivative]

I \ [meta]

E < [perception a]

M > [liminal c]

N [     ] . [ ]

K ^ [absolute]

 

[14. 4. 2021]

 

H + meta systems

Ω II.

Δ h.

Ο . e

П _ 1

Ξ A.

Σ II.

Θ | [transactional]

X * [speculative]

Ф ; [undercommitment]

A , [fluid]

I \ [real time]


 

I have played this before

we all have played this before.

 

ponavljanje

je vse.

 

I want to repeat harmony.

 

La hice nido, cima y viento calmo...

[18. 4. 2021]

 

 

H + transaction log

Ω II.

Ο . e

П _ 2

Ξ D.

Σ [uncomfortable]

P 、[derivative]

I \ [real time]

E < [perception a]

N [     ] . [ ]

K ^ [micro

[28. 4. 2021]

 

H + meta stacks

Ω II.

Ο . b, . c, . e

П _ [study]

Ξ A.

Σ III.

Λ # [slow]

Ψ ‘ [preparation d]

A , [macro]

P 、[derivative]

I \ [retroactive]

E < [perception b]

M > [liminal d]

N [     ] . [ ]

K ^ [linear]

[3. 5. 2021]

 

 

H + meta syntax

Ω II.

Δ e.

Ο . a, . c, . f

П _ 1

Ξ D.

Σ II.

Θ | [transactional]

Λ # [liminal a]

Ф ; [liminal b]

I \ [real time]

N [ push ] . [ ]

[10. 5. 2021]

 

 

H + meta systems

Ω II.

Ο . f

П _ 2

Ξ B.

Λ # [slow]

Ψ ‘ [preparation a]

P 、[derivative]

N [     ] . [ ]

[19. 5. 2021]

 

 

H + meta syntax

Ω .II

Δ a.

П _ 5

Ξ C.

Σ I.

Ζ = [absolute]

Θ | [absolute]

X * [speculative]

Ф ; [absolute]

A , [fluid]

P 、[liminal a]

I \ [meta]

K ^ [absolute]

[24. 5. 2021]

 

H + transaction log

Ω II.

П _ [study]

Σ [uncomfortable]

X * [theoretical]

Λ # [slow]

Ф ; [liminal a]

N [     ] . [ ]

 

 

What happens when no sound is interesting enough?

[1. 6. 2021]

 

H + meta systems

Ω .II

Ο . a

П _ 1

Ξ C.

Σ III.

Y ~ [micro]

Ф ; [liminal a]

Ψ ‘ [preparation a]

A , [fluid]

P 、[liminal a]

M > [liminal a]

K ^ [micro]

[6. 6. 2021]

 

 

H + meta repertoire

Ω II.

Δ a.

Ο . a, . f

П _ 1

Ξ B.

Σ II.

Γ __ mono.variable | quad.metric | quad.descriptor

Ζ = [medium]

Θ | [micro]

Y ~ [micro]

Λ # [liminal a]

Ψ ‘ [preparation a]

A , [fluid]

P 、[liminal a]

I \ [meta]

E < [perception a]

[15. 6. 2021]

 

 

H + meta modules

Ω II.

Δ b.

Ο . f

Ξ A.

Σ I.

Ζ = [macro]

Θ | [macro]

Y ~ [macro]

X * [personal]

Λ # [liminal a]

Ф ; [liminal a]

Ψ ‘ [preparation a]

A , [macro]

P 、[liminal a]

I \ [meta]

N [     ] . [ ]

K ^ [macro]

 

 

Just a bunch of lost words

and a lament for empty souls

[20. 6. 2021]

 

H + transaction log

Ω II.

П _ 1

E < [preception d]

N [     ] . [ ]

K ^ [micro]

[28. 6. 2021]

 

Ω II.

Δ e.

Ο . a., b.

П _ 6

Ξ D.

Σ I.

Γ __ mono.variable | mono.metric | mono.descriptor

Θ | [transactional]

Ψ ‘ [preparation c]

A , [fluid]

[3. 7. 2021]

 

H + transaction log

Ω II.

Ο . e

П _ 2

Ξ B.

Θ | [micro]

Y ~ [macro]

X * [theoretical]

Ф ; [liminal a]

I \ [retroactive]

E < [perception a]

T : [absolute]

B / [absolute]

N [     ] . [ ]

[12. 7. 2021]

 

H + meta syntax

Ω II.

Δ e.

Ο . f

П _ 3

Ξ C.

Σ I.

Γ __ mono.variable | mono.metric | mono.descriptor

Ζ = [medium]

Θ | [transactiona]

Y ~ [micro]

X * [speculative]

Λ # [liminal a]

Ф ; [liminal a]

Ψ ‘ [preparation c]

A , [static]

P 、[liminal a]

I \ [transactional]

E < [perception a]

M > [liminal b[

T : [mono.variable]

B / [mono.variable]

K ^ [linear]

[17. 7. 2021]

 

H + 

Ω

Δ

Ο .

П _

Ξ

Σ

Γ __

Ζ =

Θ |

Y ~

X *

Λ #

Ф ;

Ψ ‘

A ,

P 、

I \

E <

M >

T :

B /

N [     ] . [ ]

K ^

[2. 8. 2021]

 

H + meta modules

Ω II.

Λ # [slow]

P 、[liminal a]

[19. 8. 2021]

[14. 9. 2021]

 

H + meta stacks

Ω II.

Δ h.

Ο . f

П _ 1

Ξ C.

Σ II.

Γ __ mono.variable | bi.metric | bi.descriptor

Ζ = [macro]

Θ | [macro]

Y ~ [macro]

X * [personal]

Λ # [slow]

Ф ; [undercommitment]

A , [macro]

P 、[derivative]

I \ [transactional]

E < [perception a]

M > [liminal b]

T : [approximative]

K ^ [macro]

[30. 8. 2021]

 

H + meta repertoire

Ω II.

Δ c.

Ο . e

П _ 1

Ξ B.

Σ II.

Ζ = [medium]

Θ | [micro]

Y ~ [macro]

X * [theoretical]

Λ # [slow]

Ψ ‘ [preparation a]

A , [static]

P 、[derivative]

I \ [retroactive]

E < [preception d]

B / [mono.variable]

N [     ] . [ ]

K ^ [linear]

30. 9. 2021

 

N [  ...  ] . [.]

3. 10. 2021

 

H + meta syntax ; + meta modules

Ω II.

Δ a.

Ο . f

П _ 1

Ξ A.

Σ II.

Γ _ mono.variable | bi.metric | bi.descriptor

Ζ = [medium]

Θ | [micro]

Y ~ [micro]

X * [theoretical]

Λ # [slow]

Ф ; [liminal a]

Ψ ‘ [preparation b]

A , [fluid]

P 、[liminal a]

I \ [real time]

E < [perception a]

M > [liminal a]

T : [mono.variable]

B / [mono.variable]

K ^ [micro]

 

What constitutes a reset?

27. 10. 2021

 

H + meta repertoire

Ω II.; VI.

Δ b.

П _ 6

Ξ D.

Σ II.

Γ __ mono.variable | bi.metric | bi.descriptor

X * [personal]

Λ # [slow]

Ф ; [liminal a]

P 、[derivative]

I \ [real time]

13. 10. 2021

 

H + meta systems

Ω II.

Ο . a

П _ 1

Ξ A.

Θ | [transactional]

Y ~ [subjective]

Λ # [slow] ; [liminal a]

10. 11. 2021

 

Ω II.

П _ 1

15. 11. 2021

 

H + meta syntax

Ω II.

Δ e.

Ο . b, d, e, f

П _ 2.

Ξ B.

Σ II.

Γ __ mono.varaible | bi.metric | bi.descriptor

Ζ = [medium]

Θ | [micro]

Y ~ [subjective]

X * [speculative]

Λ # [liminal a]

Ф ; [liminal a]

Ψ ‘ [preparation b]

A , [macro]

P 、[derivative]

I \ [real time] ; [retroactive]

E < [perception a]

M > [liminal b]

T : [poly.variable]

B / [poly.variable]

N [  c  ] . [a]

K ^ [linear]


 

dreams of lethal spiders

 

and chords

 

until you make a mistake

24. 11. 2021

 

H + transaction log

Ω II.

Δ h.

Ο . a

П _ 1

Ξ A.

Σ I.

Ζ = [medium]

Θ | [transactional]

Y ~ [micro]

Λ # [liminal a]

Ф ; [liminal b]

Ψ ‘ [preparation a]

P 、[liminal a]

I \ [transactional]

2. 12. 2021

 

H + meta syntax

Ω II.

Ξ D.

Σ II.

Γ __ mono.variable | mono.metric | mono.descriptor

Θ | [transactional]

Y ~ [micro]

Ф ; [liminal a]

I \ [real time]

9. 12. 2021

 

/

23. 12. 2021

 

H + meta repertoire

Ω II.

Δ h.

Ο . a

П _ 1

Ξ B.

Σ II.

K ^ [micro]

.codex III [2021] arhiv

Oskar Longyka

Umetniški vodja:
Dré A. Hočevar

Producentka:
Pia Reš